top of page

Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens en Eigenaar

VIDZO BV

Volaardestraat 65

9200 Dendermonde

BE 0562.850.913

Contact e-mailadres: info@vidizo.com

 

1. WIE?

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Vidizo BV met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Volaardestraat 65, met ondernemingsnummer BTW BE 0562.850.913, en als contactpersoon de heer Olivier De Bock (info@vidizo.com).  

Vidizo BV respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. Vidizo BV leeft met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  Deze privacyverklaring is opgesteld met inachtneming van de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van 27 april 2016 (Verordening EU 2016/679).

 

2. WELKE GEGEVENS?

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van marketing doeleinden (bv ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten dmv mailings, administratie …). Tevens kunnen uw gebruiksgegevens en IP adres gebruikt worden om de werking van de website te verbeteren en (re)marketingdoeleinden (zie cookies).

Vidizo BV  kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers. Vidizo BV  bewaart zo weinig mogelijk gegevens lokaal.

 

3. WAARVOOR WORDEN DE GEGEVENS GEBRUIKT?

De persoonsgegevens die verzameld worden via de website en het contactformulier worden gebruikt om de persoon te contacteren of (re)marketingdoeleinden.  Voor de nieuwsbrief wordt uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de gebruiker. Naar bestaande klanten en volgers op sociale media-kanalen kan de nieuwsbrief verstuurd worden gesteund op het gerechtvaardigd belang. Ten allen tijde heeft de ontvanger de mogelijkheid om zich hiertegen te verzetten of te opt-outen om de nieuwsbrief.  De gegevens die verkregen worden voor de uitvoering van diensten door Vidizo BV worden enkel gebruikt voor deze doeleinden en in geen geval gedeeld met derden, niet-verwerkers. Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectief gekozen verwerkers die Vidizo BV bijstaan bij de uitoefening van haar taken en uw gegevens voor geen andere doeleinden zullen gebruiken buiten voor de diensten aan Vidizo BV geleverd.  

De persoonsgegevens worden door Vidizo BV bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de Vidizo BV en de gebruiker.

 

4. NAAR WAAR TRANSFEREREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We transfereren enkel persoonsgegeven aan dienstverleners die ons bijstaan bij onze activiteiten. Indien deze dienstverleners gevestigd zijn buiten de Europees Economische Ruimte is voldoen aan art. 44 en volgende van de GDPR.

 

5. VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Vidizo BV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.  In geen geval kan Vidizo BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U  dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

6. RECHTEN VAN DE BETROKKENEN:  

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Vidizo BV van uw persoonsgegevens maakt.  

6.1 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Vidizo BV. Daarnaast heeft u steeds het recht om Vidizo BV te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn. U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.  

6.2 Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.   

6.3 Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan Vidizo BV in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.  

6.4 Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.  

6.5 Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door Vidizo BV daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@vidizo.com, per post naar Volaardestraat 65, 9200 Dendermonde mits toevoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.  

6.6 Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door Vidizo BV evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.7 Recht om klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be. Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

 

7. BIJKOMENDE INFORMATIE OVER GEGEVENSVERZAMELING EN VERWERKING

Juridische procedures

De Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens kan de Persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor juridische doeleinden, voor de rechter of aan gerechtelijke procedures voorafgaande fasen in het geval van onrechtmatig gebruik van deze Applicatie of de hieraan gerelateerde diensten.  De Gebruiker is ervan op de hoogte dat de Verwerker en de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens genoodzaakt kan zijn de persoonsgegevens bekend te maken op verzoek van bevoegde overheidsinstellingen.

 

Veiligheidsmaatregelen

Vidizo BV heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. In geen geval kan Vidizo BV aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.  U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

Wijzigingen van dit privacybeleid

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op enig moment te wijzigen door kennisgeving hiervan aan Gebruikers op deze pagina. We raden u aan om deze pagina vaak te controleren op eventuele wijzigingen. De datum van de laatste wijziging wordt onderaan de pagina aangegeven. Als een Gebruiker bezwaar heeft tegen enige wijziging in het beleid, dient de Gebruiker deze Applicatie niet verder te gebruiken. Hij kan de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens verzoeken om de Persoonsgegevens te verwijderen. Tenzij anderszins wordt aangegeven, is het op dat moment geldige privacybeleid van toepassing op alle Persoonsgegevens die de Verantwoordelijke voor de verwerking van de Gegevens over Gebruikers heeft opgeslagen.

Datum: 20/05/2018

bottom of page